A4:84-85

 
(Rubrik:) Åker sochn
 
                                                                                                tunnor         laß

A, B  Eneby ähr 2 croneheman,
hwarthera 10 öreß landh jordh.
Vtsädhe haffwer denne by vthj gier-
det C thet ena åhret                                                                  17 ½
vthj gierdet D thet andra åhret                                              24 ½
Belöper sig fördenskull på hwarthera
vthj gierdet C                                                                           8 ¾
vthj gierdet D                                                                           12 ¼
                   Summarum j säde och träde                                 42
 
Eng haffwer denne by till                                                                         40
Belöper sig fördenskull på hwartera                                                         20
Denne by haffwer elloffwa[1] engzte-   
ger signerade litera E
Tarffweskog, mulabeet och qwarna-
stelle haffwer denne by intet.
Fiskewatn haffwer denne by effter
nödtörfften.
Lunda haffwer elloffwa engz-
teger i denna engen signerade litera N
 
          Högby ähr 3 hemman
 
F.  ähr it croneheman, som haffwer i by 8 öreß land
G. ähr it croneheman, som haffwer i by 8 öreß land jord.
H. ähr vtiorden, hwilken ähr i by 5 öreß landh
     jordh. 2 öre her aff lyda till Arnesta och
     the andre 3 till Örsunda i Gryte sochn.
I    ähr it frelßehemman som haffwer i byamåle 8 öresland.
     Vtsädhe haffwer thenne by vthj gierdet K                        40 ¾
     thet ena åhret med wreterna samma signo noterade,
     vthi gierdet L med the wreter som äro signerade sam-
     ma signo, det andra åhret                                                    36 ¾
 
     Belöper sig fördenskull på hwartera som
     fölgier vthj gierdet K med deß wretar.
                                      På               F                                    11 ¼
                                                         G                                   11 ¼
                                                         H                                   7
                                                         I                                     11 ¼
 
Vthj gierdet L med deß wreter på  F                                    10 1/8
                                                         G                                   10 1/8
                                                         H                                   6 3/8
                                                         I                                     10 1/8
 
Eng haffwer thenne by till                                                                            50
 
Belöper sig på hwartera på            F                                                       14
                                                         G                                                      14
                                                         H                                                      8
                                                         i                                                        14
 
          Summarum j säde och träde                                       77 ½
 
Thenne byeß engzteger ähro signerade litera M,
hwilka ähro till talet elloffwa.
Tarffweskog och qvarnastelle haffwer
thenne by intet.
Mulabeet och fiskewatn haffwer thenne
by effter nödtorfften.
 
(Karttext:)
 
Moiord
Mojord
Moiord
Mo jordh
Lermylla
Högby belegit
Vtwaldh lermylla
Lermylla
Swag ler mylla
Eneby
Skarp ler jordh
Scala ulnarum
 


[1] elloffwa d.v.s. elva