A4:87

 
(Rubrik:) Hagunda häredh        Åker sochn.
 
                                                                                               tunnor         laß
          Torresta 2 skattahemman
 
A. ähr it skattaheman som haffwer i bya-
     skifftet 21 öreß landh jordh.
B. ähr it skattehemman, haffver i by 12 öreß land jordh.
     Vtsädhe haffwer thenne by thet ena åh-
     ret vthi gierdet                                    C                          34 7/8
     Thet andra åhret vthj gierdet               D                          37 1/8
     Belöper sig fördenskull vthi gierdet C      på A            22 5/8
                                                                            B            12 ¼
     Vthj andra gierdet, noterat D, belöper sig    på A            23 5/8
                                                                           
B            13 ½

     Eng haffwer thenne by till                                                                   70

     Belöper sig fördenskull på hemmanet          A                               45
                                                                            B                               25
 
Thenne by haffuer en eng och en wret
j Långengen, som är at se af pag. 73[1] och är
signerad litera M, på wreten sååß                                  7/8
 
E.  ähr it torp belegit på Torresta ägor,
     hwilket haffwer vtsädhe                                             1 1/8
 
Tarffweskog, mulabeet haffuer thenne by
effter nödtörfften.
Fiskewatn och qwarnastelle finß her intet.
F.  ähra 2 wreter som lydha till Biörkz by.
 
(Karttext:)
 
Mojordh
Lerblandat
Torresta belegit
Lerblandat jordh
Lerblandat
Moiord
Scala ulnarum
 
(Senare blyertsanteckning:) 4 pl
 


[1] 73 senare tillskrivet med blyerts ms